Warunki uczestnictwa w
szkoleniach GSD Software®

Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Zgłoszenie
Zgłoszenie na szkolenie powinno do nas wpłynąć w formie pisemnej, najpóźniej 20 dni przed jego rozpoczęciem. Zgłoszenie można przesłać za pomocą wiadomości e-mail. Przesłanie zgłoszenia oznacza jednoczesną akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu. Pisemne zgłoszenie na szkolenie GSD Software® jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i jest traktowane jako wiążące. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie do nas później niż w wyznaczonym terminie, może się zdarzyć, iż ze względu na ograniczoną liczbę uczestników nie zostaną Państwo uwzględnieni w najbliższym planowanym szkoleniu i zostanie Państwu zaproponowany inny termin. W takim przypadku należy przesłać nowe zgłoszenie, które będzie rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Faktura
Wystawiane przez nas faktury są fakturami netto. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przez firmę GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik mbH oraz po uregulowaniu płatności za uczestnictwo w szkoleniu. Zaległe płatności zostaną oprocentowane w wymiarze 8 procent (8%) w skali roku, zgodnie z obowiązującą stawką Europejskiego Banku Centralnego.
Informacje dotyczące wysokości opłaty za uczestnictwo zawarte są w opisie danego szkolenia. Wszystkie podane ceny są cenami netto.

W ceny kursów i seminariów wliczone zostały niezbędne materiały szkoleniowe, które otrzymają Państwo na początku szkolenia, a także możliwość korzystania z zaplecza technicznego i systemów w centrum szkoleniowym. W ramach opłaty za szkolenie otrzymują Państwo również lunch oraz napoje orzeźwiające. Pozostałe koszty powstałe w związku z uczestnictwem w szkoleniu, takie jak koszty dojazdu czy noclegu, ponosi Klient.

Rezygnacja ze szkolenia
O rezygnacji ze szkolenia należy poinformować nas pisemnie. W zależności od daty wpłynięcia rezygnacji, opłata za szkolenie wynosi:

  • do 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu: 30% opłaty za kurs,
  • w ciągu 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu: 80% opłaty za kurs.

W przypadku nieobecności zgłoszonego uczestnika bez uprzedniego przesłania rezygnacji należy uregulować opłatę za szkolenie w pełnej wysokości. Nie dotyczy to sytuacji, jeżeli w miejsce osoby nieobecnej przysłany zostanie inny uczestnik. O takiej sytuacji należy poinformować nas jednak w możliwie najwcześniejszym terminie.

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć ze względu na zaistnienie siły wyższej, nieobecność osoby prowadzącej szkolenie lub zbyt małą liczbę uczestników, Klientowi nie przysługuje prawo żądania przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie o odwołaniu szkolenia. Firma GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik mbH nie pokrywa kosztów (np. podróży), powstałych w wyniku odwołania szkolenia. Proponujemy jednak wówczas 2 alternatywne terminy szkolenia do wyboru. Uczestnik ma prawo zaakceptowania terminu lub odstąpienia od umowy.

Treści szkoleń
Niniejszy program szkolenia prezentuje treści szkolenia na stan oddania go do druku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian treści lub terminów szkoleń, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Prawa autorskie
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tłumaczenia, przedrukowywania i powielania materiałów szkoleniowych lub ich części. Edytowanie, powielanie, rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie (fotokopia, mikrofilm lub przy użyciu innych metod), użycie do celów własnych wykładów, szczególnie przy użyciu systemów elektronicznych, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik mbH. Pobieranie, częściowe lub całościowe kopiowanie, modyfikowanie oraz usuwanie zastosowanego podczas szkolenia oprogramowania jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo roszczenia odszkodowawczego w przypadku naruszenia niniejszych postanowień. Pobranie materiałów szkoleniowych bez udziału w szkoleniu jest niemożliwe.

Miejsce i czas szkolenia
Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, wszystkie szkolenia odbywają się w pomieszczeniach szkoleniowych GSD Software® w Stockheim-Neukenroth. Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 09:00 i kończą o godzinie 17:00. Na życzenie Klienta przeprowadzamy szkolenia również w jego siedzibie. Chętnie udzielimy wszelkich informacji dotyczących cen.

Zakwaterowanie
Uczestnicy dokonują samodzielnie rezerwacji hotelu. Oferujemy zakwaterowanie w hotelu szkoleniowym GSD. Koszty zakwaterowania ponosi uczestnik.

Potwierdzenie uczestnictwa
Każdy uczestnik otrzymuje na zakończenie szkolenia certyfikat, będący potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu.

Zasady dotyczące zachowania
Prosimy o niepalenie tytoniu w pomieszczeniach szkoleniowych oraz wyłączenie telefonów komórkowych. Wszelkie istotne dla Państwa wiadomości chętnie przekażemy podczas przerw.

Pozostałe postanowienia
Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz odstąpienie od niniejszych warunków uczestnictwa wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających ze zlecenia i w związku ze zleceniem kursu bądź szkolenia firmie GSD Gesellschaft für Software, Entwicklung und Datentechnik mbH, jest sąd w Kronach we Frankonii Górnej.

Postanowienia końcowe
Jeżeli któreś z niniejszych postanowień jest lub okaże się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. Strony umowy zastąpią nieskuteczne postanowienie innym, najbardziej zgodnym z celem gospodarczym postanowienia nieskutecznego.